Marmo-Vaikhman RESIDENCE

Single-Family Residence Houston, Texas 2016

2016 Houston American Institute of Architects Home Tour